Ważne uwagi dotyczące pojazdów elektrycznych i zestawów do montażu

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami sprzedawane pojazdy oraz zestawy montażowe po ich połączeniu z rowerem nie nadają się do użytkowania na drogach publicznych, na drogach rowerowych oraz na terenie Lasów Państwowych. Rower bowiem, zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku, regulującą przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego, to „pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”.

Sprzedawane pojazdy oraz zestawy montażowe po ich połączeniu z rowerem są niebezpieczne, a ich użytkowanie może spowodować kalectwo oraz śmierć. Użytkowanie przez osoby niepełnoletnie jest zabronione i może spowodować surową odpowiedzialność rodziców.

Używanie manetki jest ściśle zabronione.

Dezaktywacja tempomatu następuje poprzez ponowne użycie manetki (pokrętła).

Po przejechaniu ok. 100 km wskazana jest wizyta w dowolnym serwisie rowerowym celem sprawdzenia/dokręcenia szprych. 

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem rowerowy-sklep.eu

Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie rowerowy-sklep.eu jest ROWEROWY-SKLEP.EU LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w WARSZAWA przy ul. Poznańska 21/48 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST.WARSZAWY Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711588, legitymująca się numerem NIP: 7010794287 i numerem REGON: 369081389

Dane kontaktowe Sprzedawcy: ROWEROWY-SKLEP.EU LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 21/48

Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:

z dostawą do Klienta;

§ 2

Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Sprzedawca – spółka ROWEROWY-SKLEP.EU LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA;

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem internetowym: rowerowy-sklep.eu;

Strona Internetowa – oznacza stronę www.rowerowy-sklep.eu , na której działa Sklep Internetowy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Cena – oznacza stosowaną przez Sprzedawcę cenę danego Produktu brutto, umieszczoną w ramach Serwisu obok informacji o Produkcie (tj. cenę Produktu, za jaką Klient może kupić Produkt od Sprzedawcy). Cena nie uwzględnia kosztów dostawy Produktu. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Produkt, Cena oznacza powyżej opisaną cenę Produktu brutto, po uwzględnieniu rabatu.

Warsztat - oznacza podmiot trzeci, świadczący usługi związane z montażem lub serwisem, z którym Klient współpracuje na podstawie odrębnej umowy.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Sprzedawcy;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie rowerowy-sklep.eu ;

bez konieczności zarejestrowania się w serwisie rowerowy-sklep.eu (formuła „Gość”).

Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie  jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta.

Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

§ 4

Informacje o Produktach i Ceny

Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.

Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

§ 5

Złożenie zamówienia

Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;

wskazanie adresu Klienta;

wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy;

wskazanie numeru telefonu komórkowego;

dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.

Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

§ 6

Płatności

Klient może dokonać płatności za pośrednictwem płatności bankowej.

Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 2 dni od złożenia zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.

Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Sprzedawca dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do wysyłki.

§ 7

Dostawa Produktów

Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy („Firma transportowa”).

Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni ze Sprzedawcą inny termin dostawy zamówionych Produktów.

Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

§ 8

Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy Konsument może również skorzystać (po odebraniu zamówienia) z interaktywnego formularza odstąpienia od umowy (zwrotu) dostępnego poprzez konto Klienta (zakładka „Zwróć”).

W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej).

Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez dostarczenie Produktu na adres Sklepu Sprzedawcy.

Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument..

W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);

nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9

Rękojmia i procedura reklamacyjna 

Wszystkie Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.

Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, odpowiada względem Klienta z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktu (odpowiedzialność z tytułu rękojmi), z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Produktu, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Reklamacja może zostać złożona Sprzedawcy w dowolny sposób. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Konsumenta, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Produktu, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

Klient wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Produkt.

Sprzedawca udostępnia Klientowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Klienta. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną.

Do reklamacji Klient powinien dołączyć dowód zakup (np.: paragon, fakturę, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Postanowienia ust. 1-8 Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy kupili Produkt działając jako Konsument (tj. tylko do Konsumentów, którzy zawarli ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży).

W przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą, a Klientem działającym jako przedsiębiorca, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy regulowana przepisami Kodeksu cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Sprzedawca informuje, że postanowienia ust. 10 powyżej nie mają zastosowania do Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem występującym jako Konsument (tj. do Konsumentów).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za montaż zakupionych przez Klienta Produktów zlecony wskazanemu Warsztatowi, z którym Klient zobowiązany jest zawrzeć odrębną umowę.

Klient, który zawarł Umowę działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Sprzedawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 

§ 10

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest ROWEROWY-SKLEP.EU LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (w celu realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i w celach rachunkowych) oraz w celach marketingowych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ponadto - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - przysługuje takiej osobie prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy Klient wybrał taką opcję).

Sprzedawca jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

§ 11

Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.